Bonificacions

Facilitem que les organitzacions i els seus professionals que hi treballem es formin, aprenguin i generin coneixement perquè és una manera de millorar i créixer com a organització. Estem convençudes d’això.

Les empreses disposen d’una bonificació per reduir el cost de la formació, dirigida a millorar  les competències professionals dels seus treballadors i treballadores.

Aquests fons econòmics provenen de les aportacions que fan les empreses a la Seguretat Social en concepte de cotització anual, per a la formació professional.

El fons per a la formació contínua es comptabilitza per anys naturals i no és acumulable d’un any a un altre. Si aquests fons no s’utilitzen, es perden.

Des de FA simplifiquem les gestions necessàries, amb la finalitat que les empreses puguin disposar dels fons i dur a terme  la formació.

Com es recuperen els fons?
L’empresa ofereix la formació als seus professionals i n’abona el cost corresponent.

Una vegada finalitzada la formació, recupera aquest import en les assegurances socials del mes següent de finalitzar la formació.

Es pot bonificar tot el cost de la formació?
Depèn de cada cas. És necessari valorar cada situació concreta.

Quins beneficis aporta la bonificació a les empreses?
Tenir professionals més qualificats i més ben formats, a més de recuperar, totalment o parcialment, els diners invertits en formació.

Es poden bonificar els autònoms?
Només es poden bonificar els treballadors i treballadores donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, és a dir, els que treballen per compte d’altri.